Hal - Szálka Horgászegyesület

Alapszabálya

 

 

 

2016.

 

 

 

 

 

 

Preambulum

 

A Hal - Szálka Horgászegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:63-3:87. §.-ai alapján a horgászegyesület alapszabályát az alábbiak szerint fogadja el, és ezzel egyidejűleg a hatályos (2011. január 9-én elfogadott) alapszabályát hatályon kívül helyezi.

 

Az egyesület célja és feladatai

1.§

1./ A horgász egyesület célja, hogy az egyesületekre és a horgászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére elsősorban horgászati, valamint kulturált szabadidő eltöltési, és a hal zsákmányolásához kapcsolódóan halhús fogyasztási lehetőséget biztosítson.

2./ A horgász egyesület cél szerinti tevékenységei különösen:

a.) a horgászati lehetőségek biztosításával hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltéséhez;

b.) az egyesületi tagok képviselete és érdekvédelme;

c.) nevelés a természet szeretetére, a horgászetikai és környezetvédelmi szabályok

     betartására;

d.) a horgászsport népszerűsítése tagjai és a kívülállók körében, versenyeket szervez és

     rendez

e.) az utánpótlás nevelés, a gyermekhorgászat támogatása, ennek keretében: gyermek és ifjúsági táborokat, vetélkedőket, tanfolyamokat, előadásokat szervez és rendez.

3./ A horgász egyesület, a cél szerinti tevékenységei között meghatározott célkitűzéseinek végrehajtása érdekében:

a.) ellátja a tagok képviseletét és érdekvédelmét;

b.) biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket;

c.) segíti a hatóságokat – saját szervezeteivel közreműködik – az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében,  leküzdésében, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatok megoldásában;

d.) a horgász egyesület céljainak minél jobb megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet folytathat.

Anyagi lehetőségeinek keretei között horgászati célhoz kötődő létesítményeket (tavat, horgásztanyát, egyesületi irodát, stb.) létesíthet és üzemeltethet. Reklámtevékenységet folytathat. A törvényileg preferált horgászturizmus elősegítése érdekében területi jegyeket forgalmazhat

e.) horgászversenyeket írhat ki és rendezhet, versenypálya lehetőséget biztosíthat más horgász szervezetek részére;

f.) meghatározott célra, más társadalmi szervezettel kapcsolatot létesíthet;

g.) törekszik a horgász egyesület vagyonának, vízterületének gyarapítására, halászati jogok megszerzésére;

h.) A tó és környékének fejlesztése oly módon, hogy az a kulturált pihenést, szórakozást, a békés horgászatot, egyaránt magas szinten szolgálja, miközben lehetőséget kínál kulturális programok megrendezésére is, megőrizve a vízi növények és állatok élőhelyeit, különös hangsúlyt fektetetve a védett növényekre és állatokra.

i.) A horgásztó és környezetének kultúrált és a tájvédelmi szempontjait figyelembe vevő fejlesztése, tisztántartása, vonzóvá tétele.

j.) A felajánlott 1% személyi jövedelemadót közhasznú tevékenységre kívánja fordítani. A halbetegségek megelőzése érdekében gyógyszeres kezelésre, valamint a horgásztó és környezetének tisztítására.

j.) az egyesület a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (TOHOSZ) tagjaként részt vesz a megyei és az országos szintű horgász szervezetek munkájában. Az együttműködés kereteit a jelen szabályzat és a TOHOSZ Alapszabálya határozza meg.

4./ A horgász egyesület a fentiekben meghatározott cél szerinti tevékenységeket folytatja és céljai megvalósítása, a gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. /Ectv. 17.§ (3) bek./

 

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

A horgász egyesület jellege és jogi helyzete

2. §.

Az egyesület neve:                                   Hal - Szálka Horgászegyesület

A horgász egyesület rövidített neve:       Hal - Szálka  HE

Székhelye:                                               7121 Szálka, Kistó 043/6 hrsz.

Körbélyegzője:                 Köriratban az egyesület neve, középen egy hal (ponty)

Fejbélyegzője:                  Az egyesület neve, székhelye

Az Egyesület cégbírósági nyilvántartási száma:             Pk.60.214/1989

Az Egyesület adószáma:                                                 19954691-1-17

A tagok neve, lakóhelye: a hatályos tagnyilvántartás szerint (az adatvédelemről és adatkezelésről szóló hatályos jogszabályok betartásával).

Üzemeltetet vízterülete: Szálka, a Duna – Sió menti Vízi Társulat kezelésében, a Szálka Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szálkai iszapoló tó 5,7 ha vízfelülete és a hozzá tartozó parti földterület. Az üzemeltetés alapja a Szálka Község Önkormányzatával kötött haszonbérleti szerződés.

 

3. §.

1./ A horgász egyesület, a tagjai által önkéntesen, az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

 

A horgász egyesület fontosabb jogai és kötelezettségei

4. §.

1./ A horgász egyesület joga, hogy

a.) a halgazdálkodással, a horgászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a küldött útján, vagy írásban a horgász szövetségi rendszerbe tartozó, valamint a hatósági, vagy országos hatáskörű felügyeleti szerveihez kérdéssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen;

b.) a horgász szövetségi rendszerbe tartozó, valamint a hatósági, vagy országos hatáskörű felügyeleti szervektől érdek- és jogvédelmet, valamint szakmai tanácsadást kérjen;

c.) minisztériumi és más erre feljogosított szervezettől, intézménytől– halgazdálkodási tevékenységének elősegítése céljából – támogatást igényeljen;

d.) a halgazdálkodást, a tagság horgászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen;

e.) tagjaira a jogszabályokkal és a taggyűlés, valamint az vezetőség által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg.

2./ A horgász egyesület köteles:

a.) a halgazdálkodást a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni;

b.) érvényesíteni, hogy tagjai a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban, a horgász egyesület Alapszabályában, valamint a kapcsolódó szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a horgász egyesület előtt álló feladatok megvalósítását;

c.) a horgászat pozitív hatásainak megismerését, társadalmi elismertségét, a horgászati kultúra ápolását elősegíteni, tagjai egyesületen belüli közösségi összetartozásának lehetőségeit erősíteni, előmozdítani;

d.) biztosítani a halállomány és más hasznos vízi növények, élőlények, a part menti flóra és fauna védelmét.

 

 

II. fejezet

A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a tagsági jogviszony megszüntetése

 

A horgász egyesület tagjai

5. §.

1./ A horgász egyesület tagja lehet bárki, aki a horgászat gyakorlására a jogszabályokban, és az Alapszabályban előírt feltételeknek megfelel.

 

2./ A horgász egyesületnek:

- rendes (teljes jogú felnőtt, illetve ifjúsági) tagjai;

- jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;

- tiszteletbeli tagjai;

- pártoló tagjai;

- nem magyar állampolgár tagjai is lehetnek.

 

a.) a horgász egyesület rendes tagja a horgász egyesület teljes jogú tagja. A horgász egyesület rendes tagjává válásnak a jelen alapszabály 5.§ (1) bekezdésében foglaltakon felül további feltétele, hogy a horgász egyesület által meghatározott tagdíjat a megszabott határidőig megfizesse.

Jogait a jogszabályi rendelkezések és az Alapszabály 8. § (3) bekezdés, kötelezettségeit a jogszabályi rendelkezések és az Alapszabály 9. § (1) és (2) bekezdése rögzíti. Ifjúsági tagnak a 14 év feletti és a 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. A felnőtt és ifjúsági tagokat a jogszabályban foglaltak alapján egyenlő jogok illetik meg, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik;

b.) a jogi tag nem vesz részt az egyesület szervező és irányító munkájában. Képviselő útján látja el feladatát, tartja a kapcsolatot az egyesülettel.

c.) Tiszteletbeli tagnak, tiszteletbeli egyesületi vezetőnek választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. (Ptk. 3:65. § (2) bek.)

d.) a pártoló tag az, aki anyagilag, illetve szakmai-, erkölcsi-, elvi támogatásával elősegíti a horgász egyesület céljainak teljesítését;

A horgász egyesület pártoló tagjára vonatkozó rendelkezéseket a jelen Alapszabály 8.§ (4) bekezdése és a 9.§ (3) bekezdése rögzíti;

3./ A horgász egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll az állami horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg a horgász egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.

4./ A horgász egyesületbe teljes jogú tagként belépők számára a taggyűlés meghatározott összegű belépési díjat írhat elő.

5./ A horgász egyesület tagjairól a horgász egyesület tagnyilvántartást vezet.

A tagnyilvántartás tartalmazza: a horgászegyesületi tag nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, állami horgászjegyének számát, a tagsági jogviszony minőségét (rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag, jogi személyiségű tag, stb.), az esetleges fegyelmi-, valamint elismerési kortörténetet, a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, továbbá azt, hogy mi a tagsági jogviszony megszűnésének az oka. A nyilvántartás tartalmazhatja a tag telefonszámát, e-mail címét is. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

A horgász egyesületbe jelentkezők felvétele

6. §.

1./ A belépési szándékot a horgász egyesület vezetőségéhez címezve, írásban kell benyújtani. A horgász egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről a vezetőség, a kérelem benyújtását követő 90 napon belül dönteni köteles. Az indoklást is tartalmazó határozatot, a felvételt kérővel közölni kell. Ifjúsági tag esetén a tagfelvétel csak szülői, gondviselői írásban rögzített belegyezés alapján történhet.

2./ Elutasítás esetén a jelentkezőt értesíteni kell arról, hogy a tagfelvételi kérelmét a horgász egyesület taggyűlése – mint jogorvoslati fórum - felé megismételheti. A taggyűlés elutasító határozata ellen jogorvoslati lehetőség nem keletkezik.

3./ A horgász egyesületi tag tagsági jogait az taggyűlés által meghatározott belépési díj és más, az adott évre érvényes, meghatározott összegek megfizetését követően gyakorolhatja.

4./ Újonnan felvett tagokra egy éves próbaidő kerül meghatározásra. Amennyiben, ez idő alatt a tag bármilyen szabálytalanságot követ el, az egyesületből történő kizárással büntetendő.

 

A horgász egyesület taglétszámának megállapítása

7. §.

1./ A horgász egyesület taglétszámát a jelentkezők és az egyesületi célkitűzések, valamint lehetőségek összhangját megteremtve, a jogszabályi előírásoknak, a halgazdálkodási vízterület nagyságának és haleltartó képességének, továbbá a horgász egyesület előtt álló feladatoknak a figyelembe vételével a taggyűlés 150 főben állapítja meg.

 

A tagok jogai

8. §.

1./ A horgász egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

2./ A horgász egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve az alapszabály 8. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

 

 

3./ A horgász egyesület rendes tagja:

a.) az érvényes állami horgászjegy birtokában, az adott évre érvényes területi engedéllyel jogosult a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az egyéb szabályzatok, a taggyűlés és a vezetőség határozatainak megtartásával, a horgász egyesület által hasznosított, a területi engedélyen feltűntetett vízterületen, illetve más horgászati vízterületen horgászni.

b.) a taggyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, javaslattételi, kérdésfeltevési és szavazati joggal rendelkezik;

c.) élhet közvetlen választói jogosultságával, és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható;

d.) amennyiben az egyesületi jogorvoslati fórumain nem kap kielégítő és jogszabályilag helyes választ, megoldást, akkor kérheti a Törvényszéktől a horgász egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik;

e.) a horgász egyesület irataiba betekinthet, személyiségi jogok sértése nélkül;

f.) kezdeményezheti tiszteletbeli tag státusz megállapítását

g.) a horgász egyesületből bármikor, az indok megjelölése nélkül - a horgász egyesület elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal – kiléphet;

h.) a horgász egyesülettől jogosult területi jegyet igényelni, védeni a horgász egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat a horgász egyesület pénztárába a vezetőség által előírt határidőre megfizetni. A tagdíj határidőre történő be nem fizetése a tagsági viszony automatikus törlését vonja maga után;

Tagdíjak:

            - rendes és jogi tag esetén                  12.000 Ft/év

            - ifjúsági tag                                       6.000 Ft/év

            - tiszteletbeli és pártoló tag                 0 Ft/év

i.) a rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazás mellett az egyesület által fenntartott horgásztavat, horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe veheti;

j.) a horgász egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt vehet;

4./ A horgász egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja a horgász egyesület szerveinek ülésén csak tanácskozási- és indítványtételi joggal vehet részt és vezető tisztségviselőjévé nem választható.

5./ A horgász egyesület jogi- és jogi személyiséggel nem rendelkező tagjai a szervezet képviselője útján kizárólag tanácskozási jogot gyakorolhat az egyesület taggyűlésén.

6./ A tag a tagsági jogait személyesen, vagy – akadályoztatása esetén - képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben a tag jogait képviselő útján kívánja gyakorolni, akkor a képviselő részére köteles két tanú aláírásával ellátott olyan meghatalmazást kiállítani, amely rögzíti az aktuális eseményt, alkalmat, valamint a meghatalmazás időbeli hatályát is, és azt a tag, vagy a meghatalmazott az elnök részére köteles átadni.

7./ A tagsági jogok csak a rendezett tagsági viszony utolsó napjáig állnak fenn, forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

 

A tagok kötelességei

9. §.

1./ A horgász egyesület rendes tagjának kötelessége a halgazdálkodásra, a hal védelmére és a horgászat szabályaira vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Fegyelmi Szabályzatot és az egyéb szabályzatokat, a taggyűlési és a vezetőségi határozatokat, valamint a horgász egyesület tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. A horgász egyesület tagjai kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeiknek, valamint magatartásukkal nem veszélyeztethetik a horgász egyesület céljának megvalósulását és a horgász egyesület tevékenységét. A horgász egyesület vagyonával, hírnevével szembeni szándékos károkozás, a horgász egyesületből történő kizárást, egyes esetekben jogi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

2./ A horgász egyesület rendes tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles:

a.) a horgász egyesület szervezeti életében, a közös vagyon védelmében, és gyarapításában, valamint a káresemények megelőzésében, illetve a káresemények bekövetkezésekor azok elhárításában a tőle elvárható módon részt venni;

b.) a taggyűlés és a vezetőség által meghatározott feladatok megvalósításában, valamint a közös munkában részt venni;

c.) a taggyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, egyéb díjakat, valamint a tagdíjat az esedékességig a horgász egyesület pénztárába befizetni;

d.) védeni a horgász egyesület tulajdonát, veszélyeztetés esetén az egyesület tisztségviselőit értesíteni;

e.) részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni a horgász egyesület munkájában, valamint segíteni a horgász egyesületet feladatai teljesítésében;

f.) a fogási naplót előírás szerint vezetni, és az azon megjelölt határidőig az adatok összesítésével leadni;

g.) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni;

h.) a vizek partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges víz- és környezetszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a horgász egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

3./ A pártoló tag kötelezettsége a horgász egyesület halgazdálkodásának és horgászati tevékenységének, a személyes döntése szerinti anyagi támogatása. A pártoló tagnak más kötelezettsége nincsen.

 

A tagsági viszony megszűnése

10. §.

1./ A tagsági jogviszony megszűnik:

a.) a tag kilépésével;

b.) a tagsági jogviszony horgász egyesület általi felmondásával, törlésével

c.) a tag kizárásával;

d.) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

2./ A tag tagsági jogviszonyát a horgász egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a tag írásbeli nyilatkozatának a horgász egyesület elnökének történt átadás-átvétel napja.

3./ Amennyiben a tag nem felel meg a jelen Alapszabályban írt feltételeknek, a horgász egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a horgász egyesület közgyűlése dönt. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a felmondás érintett tag általi igazolt átvételtől számított 30. nap (ha a postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a címzettől, a tagsági jogviszony megszűnésének időpontja attól a naptól számított 30. nap, amelyen a posta a kézbesítést igazoltan megkísérelte).

4./ A horgász egyesület tagjának kizárására, szabályszerűen lefolytatott, a horgász egyesület Fegyelmi Szabályzatában szabályozott fegyelmi eljárás során, a 2 év vagy az azt meghaladó eltiltás esetén kerül sor. A fegyelmi eljárásban első fokon a horgász egyesület Fegyelmi Bizottsága jár el. A Fegyelmi Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül fellebbezni lehet a horgász egyesület vezetőségéhez, aki másodfokon jár el a fegyelmi ügyben. A fegyelemi eljárás alá vont tagot mind az elsőfokú, mind pedig az esetleges másodfokú eljárás során megilleti a védekezés joga, így elsősorban a meghallgatáshoz való jog.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A másodfokon hozott fegyelmi határozat ellen a Szekszárdi Törvényszékhez lehet jogorvoslattal élni. A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

Kizárásra a jelen Alapszabályban felsorolt, Alapszabály-, vagy jogszabálysértés, esetén, illetve a horgász egyesület érdekeivel ellentétes magatartás esetén kerülhet sor.

Tagsági jogviszony megszűnése esetén a kilépő, vagy kizárt egyesületi tag anyagi követeléssel nem élhet a horgász egyesület irányába.

5./ Tagsági jogra méltatlanná válás tényét a vezetőség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. A méltatlanság oka lehet anyagi természetű és lehet erkölcsi.

a.) Anyagi természetű pl.: a visszaeső bizonyított hallopás, jogtalan eltulajdonítás, vagy ebben segédkezés, felbujtás, tiltott eszközökkel való horgászás, vagy az egyesület részére mértékadó, szándékos kár okozása.

b.) A méltatlanság erkölcsi megítéléssel akkor következhet be, ha az egyesület tagja az egyesületnek rossz hírét kelti, ha az egyesület vezetőit megrágalmazza, ha hitelrontást okoz, ha rosszhiszeműen rémhírt kelt.

6./ Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

Elhalálozás esetében a horgász egyesület vezetősége – az elhunyt egyenes ágbeli rokona által benyújtott kérelemre – méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét az örökös(ök) részére visszatérítheti.

7./ A vezetőség az adatvédelmi irányelveknek megfelelően törli a nyilvántartásból azt a tagot, akinek tagsági jogviszonya megszűnt.

 

Jogszabályt, alapszabályt vagy a horgász egyesületi határozatot sértő, vagy azzal összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények, és a taggal szembeni eljárás szabályai

11. §.

1./ A tagok feladatait, jogait és kötelességét különösen meghatározzák:

a.) a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a MOHOSZ Országos Horgászrendje;

b.) a horgász egyesület Alapszabálya, Fegyelmi Szabályzata és egyéb szabályzatai;

c.) a horgász egyesület testületi és vezető szerveinek döntései (határozatai).

2./ A fentiekben felsorolt jogszabályok, szabályzatok és határozatok meg nem tartása miatt a taggal szemben fegyelmi eljárás indítható.

3./ A fegyelmi vétségeket, és az azokhoz tartozó szankciókat, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a horgász egyesület taggyűlése által elfogadott Fegyelmi Szabályzat határozza meg, amelyen felül a taggal szemben további, más jogkövetkezményt nem alkalmaz. Kivétel, ha az adott cselekmény, vagy annak következménye a Btk., vagy a Ptk. hatálya alá tartozik, mert ilyen esetekben a fegyelmi eljáráson túli következményekkel is számolni kell a vétséget elkövetőnek.

4./ A fegyelmi eljárás illetőleg a fegyelmi felelősségre vonás célja:

a.) a fegyelmi vétséget elkövető horgász bizonyított cselekményével arányban álló szankció meghozatala, az elkövető visszatartása a jövőbeni hasonló cselekmények elkövetésétől;

b.) más horgászoknak fegyelmi vétség elkövetésétől való visszatartása;

c.) a balesetek megelőzése, a horgászati, horgászetikai szabályok megtartására való nevelés.

 

 

III. fejezet

A horgász egyesület szervei és azok működése

12. §.

1./ A horgász egyesület testületei, szervei:

a.) taggyűlés;

b.) vezetőség;

c.) Ellenőrző Bizottság;

d.) Fegyelmi Bizottság.

2./ A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van.

3./ A vezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozóik.

4./ A horgász egyesület bármely szervének tagjává csak az a magyar állampolgár, vagy a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár választható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és nem áll horgászattal kapcsolatos fegyelmi büntetés hatálya alatt.

 

A taggyűlés

13. §.

1./ A horgász egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló taggyűlés.

2./ A horgász egyesület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal taggyűlést tart (rendes taggyűlés). Ezen kívül össze kell hívni a rendkívüli taggyűlést a vezetőség határozata alapján, továbbá az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére, illetve a tagság egyharmadának kérésére az ok és a cél megjelölésével, valamint akkor, ha a Törvényszék elrendeli.

3./ A taggyűlést a horgász egyesület vezetősége jogosult összehívni. Az összehívásra jogosult köteles a horgász egyesület székhelyén, illetve a horgász egyesület honlapján elhelyezett hirdetmény útján a tagságot értesíteni a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal.

4./ A döntéshozó szerv az ülését a horgász egyesület vezetősége előzetes jóváhagyásával meghatározott helyen tartja.

5./ Az értesítésnek (Meghívónak) tartalmaznia kell:

a.) a horgász egyesület nevét és székhelyét;

b.) a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését;

c.) a taggyűlés napirendjét;

d.) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az értesítésben közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

6./ A taggyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a horgász egyesület szervei a vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik írásban, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a vezetőség nem dönt, vagy azt elutasítja, a taggyűlés, a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönthet a napirend kiegészítésének tárgyában.

7./ A taggyűlés határozatképtelensége esetére a közgyűlés eredetileg meghirdetett időpontjához képest azonos napon, de legalább 30 perccel későbbi időpontra, azonos napirenddel megismételt taggyűlés hívható össze.

8./ A taggyűlés levezető elnöke a horgász egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség erre kijelölt tagja. A taggyűlés lefolytatásához jegyzőkönyvet a titkár vezeti és kettő jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani, a határozathozatalra vonatkozó általános szabályok szerint. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére bármelyik tag javaslatot tehet.

9./ A taggyűlésről elsősorban rövid, a tartalmi kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat tükröző jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a horgász egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető titkár, valamint két, a közgyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket (a felvett jelenléti ív csatolásával), a javasolt és elfogadott napirendet, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt, nem vevőket. A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet a horgász egyesület irattárában meg kell őrizni. A taggyűlésről hang, illetve videó felvétel is készíthető, de erről a közgyűlés kezdetén a megjelenteket tájékoztatni kell.

10./ A taggyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Határozathozatal

 

14. §.

1./ A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak legalább több mint a fele jelen van. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. Ezen szabály alól kizárólag a jelen Alapszabály 13. § (7) bekezdésében foglalt megismételt közgyűlés esetén lehet eltérni.

2./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

-    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a horgász egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

-    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

-    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

-    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a horgász egyesületnek nem tagja;

-    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

-     vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

3./ Amennyiben egy tag valamely ügyben nem szavazhat, azt előzetesen egyértelműen tisztázni kell, és őt az adott határozat meghozatalánál a szavazatok számlálása során, figyelmen kívül kell hagyni.

A határozathozatalhoz – jogszabály vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbség szükséges.

4./ A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivéve amennyiben a taggyűlés, bármely tag indítványára a határozathozatal előtt nyílt szavazással úgy dönt, hogy a határozati javaslatról titkos szavazást rendel el. A titkos szavazás elrendeléséről - arra vonatkozó indítvány esetében - minden egyes határozati javaslat esetében külön kell dönteni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

5./ A horgász egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok legalább 75 %-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6./ A horgász egyesület céljának módosításához és a horgász egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 75 %-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7./ A taggyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet, kivéve a 8. § (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén.

8./ A határozatot a közgyűlésen szóban a horgász egyesület elnöke kihirdeti.

 

A taggyűlés hatásköre

15. §.

1./ A taggyűlés a horgász egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

2./ A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és javadalmazásának megállapítása;

b.) a vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elnökének, tagjainak és póttagjainak, valamint a küldötteknek négy évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek a betöltése, az adott taggyűlés által meghatározott módon történő választással (nyílt vagy titkos szavazás). Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és az adott tisztségre vonatkozóan a következő soros közgyűlésre új javaslatot kell beterjeszteni;

c.) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a horgász egyesülettel munkaviszonyban áll;

d.) elfogadja a horgász egyesület éves költségvetését;

e.) az előző évi gazdálkodásról az éves mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesületi vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

f.) a vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának a megtárgyalása és döntés az elfogadás tekintetében;

g.) a horgász egyesület nevének megváltoztatása (módosítása);

gy.) a horgász egyesület Alapszabályának elfogadása és módosítása;

h.) a horgász egyesület gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak az előzetes jóváhagyása;

i.) döntés ingatlanok vételéről és a horgász egyesület tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről;

j.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a horgász egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

k.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más horgász egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

l.) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal;

m.) másodfokon eljár a vezetőség tagjai, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, valamint a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai fegyelmi ügyében;

n.) másodfokon határoz a tagok felvétele tárgyában;

ny.) tagjai sorából kijelöli képviselőjét a különböző horgász- és társadalmi szervezetekbe, kijelöli az egyesület küldöttjét és póttagját a TOHOSZ küldöttgyűlésére;

o.) dönt a halasítás mértékéről

r.) jóváhagyja a horgász egyesület Fegyelmi Szabályzatát, a horgász egyesület saját vizén érvényes horgászrendeket;

s.) megállapítja és jóváhagyja a horgász egyesület vizein érvényes éves területi engedélyek árát;

sz.) a horgász egyesület vezető tisztségviselőinek választása esetén a vezetőség nyílt szavazással - a tisztújító közgyűlést megelőzően legalább 30 nappal - megválasztja a horgász egyesület tagjaiból a Jelölő Bizottság vezetőjét és két tagját. A Jelölő Bizottság tagjainak megválasztására a horgász egyesület elnöke tesz javaslatot, de javaslattételre bármely elnökségi tag is jogosult lehet. A Jelölő Bizottságnak a javaslatát a horgász egyesület tagjainak véleménye ismeretében kell megtennie;

q.) megállapítja a rendes tagok, illetve a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek éves díjfizetési kötelezettségét;

t.) megállapítja a tagdíjjal, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásával, a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásával kapcsolatos kereteket, és az esetleges kedvezményeket;

ty.) meghatározza a horgászat rendjét, meghatározza a területi engedélyek árát, és a kifizethető jutalékot;

x.) a horgász egyesület megszűnésének, más horgászegyesülettel való egyesülésének és szétválásának kimondása;

y.) végelszámoló kijelölése.

v.) tiszteletbeli tagság megállapítása

 

A vezetőség

16. §

1./ A vezetőség a horgász egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.

2./ A vezetőséget (5 fő) az elnök, alelnök, a titkár, a gazdasági vezető és a horgászmester (tógazda) alkotja, nem állandó tagja a póttag. A vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

3./ Nem lehet a vezetőség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a vezetőség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4./ A vezetőségi tagság megszűnik:

a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b.) visszahívással;

c.) lemondással;

d.) a vezető tisztségviselő halálával;

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;

g.) a tagsági jogviszony megszűnésével.

5./ A taggyűlés a vezetőség tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A tisztségviselő megbízatásáról a horgász egyesület elnökének címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a horgász egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondást a póttag behívásával pótolandó.

6./ A vezetőség tagjai – az egyesület elnökével történt egyeztetést követően - a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.

7./ A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Az elnökség üléseit a horgász egyesület elnöke írásbeli vagy elektronikus úton küldött meghívóval, a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót, a vezetőségi ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megkapja. A vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi ülésen a tagoknak legalább több mint fele jelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

8./ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt:

a.) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada meghatározott okkal és céllal kéri;

b.) a horgász egyesület elnöke, illetőleg az Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja.

9./ A vezetőség ülését a horgász egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

10./ A vezetőség üléseire a választott elnökségi tagokon kívül minden esetben tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság-, és a Fegyelmi Bizottság elnökét.

11./ A vezetőség határozatait nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben a szavazás titkos. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és az adott témára vonatkozóan a következő soros vezetőségi ülésre új javaslatot kell beterjeszteni.

12./ A vezetőségi üléséről rövidített jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a horgász egyesület elnöke, vagy akadályoztatása esetén az alelnöke ír alá a jegyzőkönyvvezető titkárral együtt.

13./ A vezetőség köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni.

 

A vezetőség feladatai:

17. §.

1./ A vezetőség hatáskörébe tartozik:

a.) gondoskodik a halgazdálkodással, horgászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, valamint a horgász egyesület közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról;

b.) a horgász egyesület napi ügyeinek vitele, a vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

c.) a horgász egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó – a taggyűlés által a hatáskörébe átadott - döntések meghozatala és végrehajtása;

d.) részvétel a taggyűlésen és válaszadás a horgász egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

e.) a taggyűlés időpontjának kitűzése és a közgyűlés összehívása, valamint a taggyűlés napirendi pontjainak összeállítása;

f.) fegyelmi eljárást kezdeményezhet az egyesület elnökével szemben, amennyiben a tagjainak egyharmada szükségesnek tartja;

g.) javaslatot tesz a taggyűlésnek ingóságok és ingatlanok vételéről, és a horgász egyesület tulajdonában lévő ingóságok, és ingatlanok elidegenítéséről;

gy.) kitűzi a halfogó és egyéb versenyek, rendezvények időpontját, és felügyeli azok lebonyolítását;

h.) megállapítja a horgász egyesületnek okozott kár nagyságát, a kártérítés mértékét és módját, ehhez szakértőket vonhat be;

i.) összeállítja a horgász egyesület éves költségvetés tervezetét, az előző évi gazdálkodásról a beszámolót, a taggyűlés elé terjesztésre. Dönt az éves költségvetésen belüli átcsoportosításról;

j.) jóváhagyja a horgász egyesület számviteli politikáját;

k.) másodfokon eljár a horgász egyesület tagjainak fegyelmi ügyében;

l.) első fokon eljár a horgász egyesület Fegyelmi Bizottságának elnöke és tagjai fegyelmi ügyében;

m.) meghatározza saját éves munkáját, és arról beszámol a taggyűlésnek;

n.) javaslatot készít elő a horgász egyesületi tagok kiemelkedő munkájának jutalmazására;

ny.) meghatározza a horgász egyesület érdekében évente végzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának módját, rendjét;

o.) az éves fizetési kötelezettségeken felül – indokolt esetben - a két taggyűlés között egyéb befizetést írhat elő;

p.) a két taggyűlés között lemondott bizottsági tag helyett a póttagot hívja be, így biztosítja a vezetőség működőképességét.

r.) megszervezi az állami, a Szövetségi, az egyesületi értékcikkek, a területi engedély árusítását.

s.) dönt a halasítás időpontjáról, indokolt esetben, a horgászatban korlátozásokat és tilalmat rendel el;

sz.) szükség szerint kidolgozza a halgazdálkodási tervet;

t.) első fokon határoz a tagok felvétele tárgyában, elrendeli a törlést;

ty.) a horgász egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;

u.) halál esetén – közeli hozzátartozó kérelmére - dönt az örökös részére a befizetett tagdíj és területi jegy árának időarányos visszafizetéséről.

 

Az elnök hatásköre és feladatai

18. §.

1./ A horgász egyesület vezető tisztségviselője és törvényes képviselője az elnök.

2./ A horgász egyesület elnöke:

a.) felelős a horgász egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért;

b.) koordinálja a vezetőség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek;

c.) képviseli a horgász egyesületet a hatóságok és más szervek előtt;

d.) szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat adhat a horgász egyesület nevében;

e.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot;

f.) elnököl a taggyűléseken és a vezetőségi ülésein;

g.) gondoskodik arról, hogy a vezetőség, a Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról;

h.) gondoskodik a taggyűlés, a vezetőség, valamint a horgász szövetségi rendszerbe tartozó, és a  felügyeleti szerv által hozott határozatok végrehajtásáról;

i.) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi eljárás elrendelésére vonatkozó jogkört;

j.) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe;

k.) kinevezi a horgász egyesület alkalmazottjait és velük munka-, vagy megbízási szerződést köt. Az alkalmazottak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;

l.) megbízza, irányítja, felügyeli, illetve felmenti a horgász egyesület halőreit;

n.) eljár a horgász egyesület Fegyelmi Szabályzatában meghatározott jogkörben;

n.) az elnök akadályoztatása esetén a törvényes képviseleti jogkört az alelnök látja el. Az egyesületi működést biztosító helyettesítés sorrendje, alelnök, titkár, gazdasági vezető, horgászmester. A titkár, a gazdasági vezető és a horgászmester törvényességi jogkört nem lát el.

 

 

A horgász egyesület alelnöke

19. §.

1./ A horgász egyesület alelnökének feladatai:

a.) Az elnök irányításával végzi munkáját.

b.) Az elnök akadályoztatása esetén (betegség, szabadság, tartós távollét) annak törvényes képviseleti jogait és kötelezettségeit külön megbízás nélkül is gyakorolja.

c.) Elméleti kidolgozó munkát végez, vagy ilyen megbízásokat, tervezeteket készít elő.

d.) Az alapszabály folyamatos karbantartása vezetőségi tagokkal együttműködve,

e.) A fegyelmi szabályzat karbantartása a Fegyelmi Bizottsággal együtt,

f.) Az egyesületre váró szervezési feladatok közül hatáskörébe tartozik a társadalmi (környezetvédelmi, és területrendezési) munka szervezése, az ellenőrzési munka szervezése és lebonyolítása.

g.) Kezeli és működteti az egyesület használatában lévő ingatlant és gondoskodik a meglévő eszközök használhatóságáról a tógazdával közösen.

h.) Utalványozási joggal csak az elnök akadályoztatása, tartós távolléte esetén rendelkezik.

 

A horgász egyesület titkára

20. §.

1./ A horgász egyesület titkárának feladatai:

a.) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket;

b.) a horgász egyesület ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás;

c.) gondoskodik a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetéséről, az elnökségi ülések jegyzőkönyvének, emlékeztetőinek elkészítéséről;

d.) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, vezetőség elé terjesztése;

e.) irányítja, illetve ellátja a horgász egyesület és szervei adminisztrációs teendőit;

f.) az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a horgász egyesület együttműködési megállapodásainak (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása;

g.) részt vesz a horgász egyesület rendezvényeinek szervezésében;

h.) elősegíti a horgász egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi a hatáskörébe utalt munkafeladatokat;

i.) ellátja a horgász egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzését, és az adatszolgáltatásokat.

j.) elkészíti a társadalmi ellenőrök (halőrök) éves ügyeleti beosztását, gondoskodik a folyamatos őrzés fenntartásáról, a helyettesítéseket koordinálja és szervezi.

 

A horgász egyesület gazdasági vezetője

21. §.

1./ A horgász egyesület gazdasági vezetőjének feladatai:

a.) intézi a horgász egyesület gazdasági ügyeit, kezeli a házipénztárt és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért;

b.) ellátja a ki- és befizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja;

c.) Pénzügyi adatokat (számlák, ki és bevételi pénztárbizonylatok) szolgáltatja a megbízott könyvelőnek

d.) beszedi a tagdíjakat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet; biztosítja a tagság állami horgászjeggyel, valamint Szövetségi és egyesületi értékcikkekkel való ellátását, illetve végzi az ezekhez kapcsolódó nyilvántartásokat;

d.) elkészíti a vezetőségi beszámolónak a vagyonkezelésről szóló részét;

e.) ellenőrzi és irányítja a horgász egyesület által megbízott pénzügyi, illetőleg könyvelői feladatokat ellátó személyt;

f.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat;

g.) Vezeti az egyesület tagnyilvántartását az előírt nyomtatványok felhasználásával.

g.) gondoskodik a horgász egyesület taggyűlése által elfogadott beszámolójának az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezéséről és közzétételéről.

 

 

A horgász egyesület horgászmestere (tógazda)

22. §.

1./ A horgász egyesület gazdasági vezetőjének feladatai:

a.) saját feladattervet készít, amelyet a vezetőség hagy jóvá,

b.)    segíti szervezni az egyesület horgászversenyeit, vetélkedőit, rendezvényeit,

c.)    figyelmet fordít a horgászhelyek állapotára, amennyiben horgászatra alkalmatlannak, balesetveszélyesnek ítéli azt, intézkedik annak mielőbbi rendbehozattatásáról,

d.)   rendszeresen ellenőrzi a víz és környezete tisztáságának állapotát, ha kell, megteszi a szükséges intézkedéseket a kármegelőzés, illetve az esztétikai állapot javítása érdekében.

e.)    szervezi az egyesület horgászversenyeit, vetélkedőit,

f.)     kiválogatja és felkészíti az egyesület versenycsapatát a megyei versenyekre,

g.)    felel a versenycsapat erkölcsi, morális és szakmai felkészültségéért,

h.)    figyelemmel kíséri és segíti a gyermek és ifjúsági horgászok tevékenységét, számukra rendezvényeket szervez.

i.)      segítséget nyújt a jó minőségű hal kiválasztásánál, telepítésénél,

j.)      gondoskodik a hal élőhelyének tisztaságáról, búvóhelyeik védelméről, a halállomány egészségéről, táplálásáról, valamint arról, hogy csak meghatározott mennyiségű és minőségű szerves anyag kerüljön a vízbe,

 

A horgász egyesület társadalmi ellenőrei (halőrök)

23. §.

1./ A horgász egyesület társadalmi ellenőreinek feladatai:

a.) Írásbeli megbízással végzik munkájukat.

b.)    Feladatukat a titkár által készített munkaterv alapján hajtják végre.

c.)Minden ellenőrzést a fogási naplóban, illetve a halőrnél elhelyezett naplóban kötelesek rögzíteni.

2./ A halőr köteles és a társadalmi ellenőr jogosult:

a.) az a személyt, aki a vízterületen horgászik a horgászatra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,

b.)    horgászatra jogosító okmányok hiánya, illetve jogosultság hiányában a társadalmi ellenőr köteles intézkedést tenni a horgászat megszüntetése érdekében.

c.) méreten aluli, a területi engedélyben meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartatni.

3./ Ellenőrzés során figyelmük terjedjen ki az alábbiakra:

a.) horgászrend szigorú betartása,

b.)    a horgászásra jogosító okmányok megléte, érvényessége,

c.)napijeggyel horgászók esetén horgászokmányok, személyi igazolvány együttes ellenőrzése minden esetben,

d.) horgászhelyek tisztasága,

e.)    víz állapota, minősége,

f.)vízszennyezés, tömeges halpusztulás észlelése esetén azonnal értesíti a horgászegyesület vezetését,

g.)szabálytalanság észlelése estén, a helyszínen intézkedik a megszüntetésről, vagy értesíti a horgászegyesület vezetőségét,

 

 

Az Ellenőrző Bizottság

24. §.

1./ A horgász egyesület taggyűlése a horgász egyesület tagjai közül 4 évre elnökből, kettő tagból (3 fős) és egy póttagból álló Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá akinek a közeli hozzátartozója a horgász egyesület vezető tisztségviselője.

2./ A Ellenőrző Bizottság tagjai egyidejűleg a horgász egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A vezetőség ülésein az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni.

4./ Az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a taggyűlésnek beszámolni.

5./ Az Ellenőrző Bizottság feladata a horgász egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése.

6./ Ennek során a horgász egyesületnél ellenőrzi:

a.) a taggyűlés, vezetőség és a Fegyelmi Bizottság határozatainak végrehajtását, és általában a horgász egyesület alapszabályszerű működését;

b.) a költségvetés végrehajtását, a negyedévenként a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást;

c.) az ellenőrzésekről az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles jegyzőkönyvet készíteni, és azt a horgász egyesület elnökének írásban megküldeni;

d.) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról;

e.) részt vesz a haltelepítéseken, ellenőrzi annak, szabályoknak való megfelelősségét.

7./ Az Ellenőrző Bizottság jogosult a horgász egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a taggyűlésnek.

8./ Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke írásbeli meghívóval, a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót az Ellenőrző Bizottsági ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megkapja. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak legalább több mint a fele jelen van.

9./ Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Ülésiről jegyzőkönyv készül.

10./ Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az Ellenőrző Bizottsági tag írásos lemondó nyilatkozatát a horgász egyesület elnökéhez intézi.

11./ Az Ellenőrző Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően – az alábbi intézkedéseket teszi:

a.) csekélyebb súlyú hiányosságokra írásban felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra;

b.) jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a horgász egyesület érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a horgász egyesület elnökét.

12./ Ha az Ellenőrző Bizottságnak a 24. §. (11) bekezdés b.) pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a taggyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a taggyűlést tizenöt napon belül össze kell hívni.

 

 

A Fegyelmi Bizottság

25. §.

1./ A horgász egyesület taggyűlése a tagok közül - az ügyintéző és képviseleti szerv megválasztásával egyidejűleg – 4 évre elnökből, 2 tagból (3 fős) és 1 póttagból álló Fegyelmi Bizottságot választ.

2./ A Fegyelmi Bizottság tagjai egyidejűleg a horgász egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatására, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárásra a jelen Alapszabályban valamint a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

4./ A vezetőség ülésein a Fegyelmi Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni.

5./ A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a taggyűlésnek a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről, valamint a horgász egyesület fegyelmi helyzetéről.

6./ A Fegyelmi Bizottság eljárására a horgász egyesület saját Fegyelmi Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

7./ Első fokon eljár a horgász egyesület tagjai és tisztségviselői fegyelmi ügyében.

8./ A fegyelmi bizottsági tagság megszűnése esetén a bizottság vezetője a póttagot behívja a bizottság rendes tagjai sorába, így biztosítja a bizottság működési feltételeit.. A fegyelmi bizottsági tag írásos lemondó nyilatkozatát a horgász egyesület elnökéhez intézi.

 

 

III. fejezet

A horgász egyesület alkalmazottai

26. §.

1./ A horgász egyesület a feladatai ellátására, nem egyesületi tag személyekkel is létesíthet foglalkoztatási jogviszonyt.

2./ A foglalkoztatott személyek feladatait a vezetőség határozatai szerint végzik. A közvetlen irányítást a horgász egyesület elnöke látja el.

 

 

IV. fejezet

A horgász egyesület pénzforrásai és vagyona

 

27. §.

1./ A horgász egyesület vagyonát immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, követelések és pénzeszközök alkotják.

2./ A horgász egyesület pénzforrásai:

a.) a tagdíjak, belépési- és egyéb díjak, és a tagok vagyoni hozzájárulásai;

b.) a horgász egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjai;

c.) a horgász egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételek;

d.) a hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok;

e.) egyéb bevételek.

3./ A horgász egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl – a horgász egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A horgász egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik.

4./ A horgász egyesület tagjai a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak a horgász egyesületnek vétkesen vagy szándékosan okozott károkért.

5./ A horgász egyesület vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között és a tagok részére, nyereséget nem juttathat.

6./ A horgász egyesület bevételeit, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések és számviteli előírások szerint tartja nyilván. A horgász egyesület költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.

 

 

 

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

28. §.

1./ Közeli hozzátartozónak kell tekinteni:

a.) a házastársat,

b.) az egyenes ági rokont,

c.) az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket,

d.) az örökbefogadó, a mostoha és nevelő szülőt, valamint

e.) a testvért,

f.) az élettársat.

2./ A horgász egyesület tagja egy választási időszakra csak egy tisztségre választható.

3./Az egyesület teljes vezetőségének, a bizottságok vezetőinek és tagjainak valamint a társadalmi halőröknek éves munkájáért kedvezmény adható, melynek összege maximum a bruttó éves díj azon része, amely az egyesületnél marad. Az állam illetve a MOHOSZ felé fizetendő rész megfizetése számukra is kötelező!

 

A horgász egyesület megszűnése

29. §.

1./ A horgász egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

a.) a taggyűlés kimondja megszűnését; vagy

b.) az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Törvényszék, a horgász egyesületet a nyilvántartásból törli.

2./ A horgász egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl jogutód nélkül megszűnik, ha:

a.) a horgász egyesület megvalósította célját vagy a horgász egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;

b.) a horgász egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

3./ A horgász egyesület jogutóddal szűnik meg, ha a tagok a horgász egyesület más egyesülettel való egyesülését, vagy a horgász egyesület egyesületekre való szétválását határozza el. A horgász egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át.

4./ A horgász egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után, a Szálka Községért Közalapítvány 7121 Szálka, Petőfi u. 2. kapja a fennmaradó vagyont közcélú felhasználásra. 

Felügyelet

30. §.

1./ A horgász egyesület működése felett az ügyészség – az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

 

 

Záró rendelkezések

31. §.

1./ A horgász egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelöltet nem indít, és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki.

2./ A jelen Alapszabály módosítását a Hal-Szálkai Horgászegyesület közgyűlése Szálkán 2016.április 15. napján megtartott ülésén fogadta el.

3./ Az Alapszabály az elfogadással egyidejűleg lépett hatályba.

 

Szálka, 2016. április 17.

 

 

 

                Csernik József                                                                    Tóth András

            Hal-Szálka HE elnöke                                               Hal-Szálka HE titkára, jegyzőkönyvvezető

 

 

 

                  Both Lajos                                                                                        Szabó Ernő János

             Jegyzőkönyv hitelesítő                                                            Jegyzőkönyv hitelesítő