Hal-Szálka Horgászegyesület

7121 Szálka, Kistó 043/6 hrsz.

 

HELYI HORGÁSZREND

Érvényes:

2021. január 1-től a 2021. horgászévre

A horgászegyesületünk kezelésében lévő Szálkai iszapoló tó (víztér kód: 17-042-1-5) horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre.

 

 Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. A 2021. évtől így újra „visszatér” az Országos Horgászrend is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatva a halgazdálkodási hasznosítók jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit.

Közös érdekünk a szabályok betartása, betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a 2021. évi horgászszezon sikerében és ehhez a jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

HE vezetősége

 

I.     Általános szabályozási előírások

 

1.    A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait. A Törvény és végrehajtási utasítása lehetőséget biztosít számunkra a Halgazdálkodási hatóság engedélyével az attól való eltérésekre, de csak a szigorítás irányában.

2.    A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

3.    A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

4.    A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

5.       A területi jegy hátoldala kivonatosan tartalmazza a fő helyi szabályokat.

6.       A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

7.       A területi jegy kiadója a helyi horgászrend esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.

8.       Rendőrségi körzeti megbízott Gyomai Gábor telefonszáma +36-30-418-8943, akivel a halőr közösen a szabálytalan horgászatot a nem együttműködő horgász partról való eltávolítását kell megoldani. 

9.       Horgászvizünknél egyesületünk vagyonának, horgászaink zavartalan sportolási lehetőségének biztosítása érdekében társadalmi ellenőri (halőri) szolgálat működik, amelyet egyesületünk tagjai látnak el éves beosztás szerint. Megállapodás alapján a TOHOSZ halőrei hivatalosan ellenőrzik a horgászatot a parton. A társadalmi ellenőr (halőri) feladata a Hal - Szálka Horgászegyesület horgászrendjében megfogalmazottak maradéktalan betartása, betartatása, illetve az ebben foglaltak esetleges be nem tartásából keletkező anyagi stb. károkért való anyagi felelősség vállalása is. Társadalmi ellenőri (halőri) adminisztrálást követően kezdhető meg a horgászat, amennyiben a tónál nincs társadalmi ellenőr nincs horgászat sem (jegesedés, befagyás – kiolvadás időszaka).

10.     Tavon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni, használni tilos, kivéve a munkavégzés, mentés és orvhalászat-felderítés céljából rendszeresített halőri csónakot. Csak partról való horgászat engedélyezett, a gátról, a vízterületen lévő hidakról és a halőri csónakból horgászni tilos!

11.     Járművel érkezők járművüket csak (halőrök is) a horgászháznál kialakított parkolóban rendezett feltételek mellett helyezhetik el. A tóparton csak a külön engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek személygépkocsival, vagy motorkerékpárral, de kizárólag egyedül. Más horgász kiszállítása nem megengedett. Szabályszegés engedély visszavonással jár. A horgászok a felszerelések ki és beszállítását csak gyalogosan végezhetik, gépkocsi használata tilos, a halőr nem mérlegelhet.  

12.     A horgászat a társadalmi ellenőrnél (halőr) történő bejelentkezéssel, beiratkozással kezdődik, illetve ugyanott kiiratkozással fejeződik be. A horgászhelyet addig elfoglalni nem lehet, míg a halőr beiratkozással be nem jegyeztette megérkezését. A horgásszal érkező más személy sem foglalhatja el a beírás előtt a horgászhelyet. Távozáskor a távozó horgász kartonjára a társadalmi ellenőrrel (halőr) be kell jegyeztetni a zsákmányolt halak mért súlyát, ami a fogási naplóban is szerepel, valamint a távozás időpontját (hónap, nap, óra, perc). A horgász ellenőrizze a beírás helyességét, mert vitás esetben a karton a mérvadó. A kartonokra történő be és kijelentkezést az éjszakai horgászat során, 2400 –kor meg kell ismételni (társadalmi ellenőrök). A halőr parton történő mozgása, ellenőrzése esetén az érkező, illetve távozó horgász köteles megvárni a visszaérkezését.

13.     Egy napon belül a horgász egyféle címen horgászhat (saját tag, vagy napijegyes, vagy tiszteletjegyes).  A horgász csak egy napi vagy tiszteletjegyet használhat fel naponta.

 

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

 

14.     A parti horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 10 méter.

15.     A parkoló mellett a befolyóig a vízparton a mozgáskorlátozottak számára biztosított horgászhelyeken a mozgáskorlátozottak elsőbbséget élveznek, kérésükre azt át kell engedni.

16.     A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.

17.     A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.

18.     A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

19.     A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.

20.     A vízminőség védelme érdekében a halak etetése kizárólag a horgászat ideje alatt lehetséges, maximum 5 kg etetőanyag használható fel, tilos a vödrös beetetés.

21.     Az elvihető hal konyhai előkészítése, feldolgozása lehetséges, de csak a horgászház mellett kialakított helyen lehetséges.

22.     A horgászat közben keletkezett szemét csak a horgászháznál elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. A horgászat kötelező tartozéka a szemetes zsák. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.

23.     Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

24.     Tüzet gyújtani a horgászháznál az e célra kiépített helyen lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.

25.     A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

26.     A vízparton - kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában - csak fém és műanyag bottartó használható.

27.     A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

28.     A tó horgászok által használt és kezelt területén szigorúan tilos járművet és más gépet mosni.

 

III.      Speciális horgászrendi előírások

29.   Dokumentumok, hivatalos iratok használata

A tavon csak azok a személyek horgászhatnak, akik érvényes horgászigazolvánnyal, állami jeggyel és a vízterületre érvényes területi jeggyel, illetve a gyerekek állami jeggyel, megyei területi engedéllyel rendelkeznek.

30.     A horgászszezon a hét minden napján február1-től január 31-ig tart, de befagyástól kiolvadásig szünetel, nincs lékhorgászat.  A horgászat napi időtartama: 5 - 24 óra között. Napijegy csak a tárgynapra érvényes. Napijegy kizárólag a horgászháznál váltható az aktuális napon. Megyei és országos versenyhorgászok edzésengedéllyel horgászatnak, de halat nem vihetnek el.

31.     A tó jegén horgászni minden esetben tilos.

32.     A tóban fürdeni és kutyát fürdetni tilos.

33.     A halgazdálkodási hasznosító éves és napi területi engedélyt rendszeresít, kizárólag parti horgászatra. Vízre érvényes a megyei és országos Gyermek horgászengedély (állami jegy + területi engedély).

34.     Tilalmi idők

a.     Általános fogási tilalom érvényes halkihelyezéseket követően 4 napig, napi és turistajegyesnek 6 napig. A telepítés időpontját a vezetőség a hirdetőtáblákon közzéteszi. A telepítés a tilalom első napján történik, az érdeklődők megtekinthetik a telepítés tényét. A tilalmi időben a halőrök sem horgászhatnak.

Előirányzott általános tilalmi idők:

·          Február 1 - 20 (horgászokmányok kiadása)

·          Március 22 - 25 (telepítés)

·          Április 19 – 22 (telepítés)

·          Május 17 – 20 (telepítés)

·          Augusztus 09 – 12 (telepítés)

·          Szeptember 13 – 16 között (telepítés)

·          December              24, 25, 26, 31 (ünnep)

·          Január                   1 (ünnep)

b.     Faj szerinti tilalmi idő csuka esetén február 1 és március 31, süllő esetén március 1. és április 30. között, ponty esetén nincs tilalom (felmentés a Halgazdálkodási hatóságtól).

c.     Horgászati tilalom érvényes az egyesület éves az alábbi rendezvény-naptárában megadott napokon, amelyeket a vezetőség a hirdetőtáblákon is közzétesz.

·          Május 01. Háziverseny

·          Május 02. Suli kupa (részleges lezárás)

·          Május 15.  Hal-Szálka meghívásos verseny

·          Május 30. TM-i Egyéni Feeder Bajnokság (1x5 óra)

·          Június 13. TM-i Felnőtt Egyéni Bajnokság (2x3 óra)

·          Június 26. „Tóparti parti”

·          Augusztus 7-8. 24 órás egyesületi csapat horgászverseny

·         Augusztus 28. Falunap

·         Augusztus 29. Kamarai nap ?

·         Szeptember 5. TM-i Egyéni Method Feeder Bajnokság

35.           Méret és mennyiségi korlátozások

a. Horgászvizünkön a törvényben foglalt méretkorlátozások érvényesek.

b. Teljes jogú (saját tag) horgász által megtartható NEMESHALAK (ponty, süllő, csuka, szürkeharcsa, balin, amur) mennyisége:

- Naponta 3 db, amelyből 3 db ponty, 2 db amur, süllőből és csukából maximum 2-2 db

- Havonta 8 db.

- Évente 40 db,

c. Ifjúsági jegyes (saját tag) horgász által kifogható NEMESHALAK mennyisége:

- Naponta 2 db, amelyből 2 db ponty, 2 db amur, süllőből és csukából maximum 1-1 db

- Havonta 5 db.

- Évente 20 db,

d. Napi jegyes felnőtt, turista és ifjúsági (felnőtt napijeggyel) horgász által kifogható NEMESHALAK mennyisége:

- Naponta 2 db, amelyből, 2 db lehet azonos fajtájú, süllőből és csukából maximum 1-1 db

e. A telepítés követően felnőtt tagjaink 6 napig 2 db, míg az ifjúsági tagjaink 1 db nemeshalat vihetnek el naponta. Napi és turistajeggyel a tilalom feloldását követő vasárnapon, tiszteletjeggyel a tagoknak is engedélyezett időben lehet horgászni napi jegyes feltételekkel

f.  Egyéb méretkorlátozás alá nem eső halak kifogható mennyisége a törvénytől eltérően összesen 3 kg/nap, saját felnőtt 60 kg/év, ifjúsági és saját gyerekeink 30 kg/év.

g. A kifogott halak közül a törpeharcsát kötelezően el kell vinni, nem számít bele a napi kontingensbe, visszahelyezni tilos!

h. A 60 cm-es vagy az annál nagyobb méretű ponty nem vihető el, kíméletes bánás mellett visszahelyezendő a tóba!

i.  A horgász a napi, havi, éves kontingensét NEMESHALBÓL megfogta a horgászatot befejezi.

j.  Gyermekhorgász NEMESHALAT nem tarthat meg!

36.     Horgászfelszerelések és egyéb eszközök használata

a. Tavon a következő horgászkészségek használhatók:

- Gyermek horgász: 1 db horgászkészség, 1 db horoggal szerelve

- Ifjúsági horgász: 1 db horgászkészség, maximum 2 db horoggal szerelve

- Felnőtt és turista horgász: 2 db horgászkészség, maximum 2-2 db horoggal szerelve

b. A Horgászegyesület területén, illetve vízterületen bármilyen Radar készülék és egyéb a víz alatti terület vizsgálatára alkalmas elektromos berendezés használata TILOS!

c. A csali, az etető anyag, és a horog behordására alkalmas bármilyen önműködő, elektromos, illetve mechanikus berendezés használata TILOS!

d. Pergetős horgászmódszer egész évben engedélyezett mások zavarása nélkül.

e. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

f.  A kihelyezett halászati eszközök jól láthatóan megjelölésre kerülnek, a horgászat során kerüljük ezeket a helyeket.

g. A vízen horgászati hely jelölése tilos.

37.     A horgászhely folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

38.     Gyermekhorgász világosodástól sötétedésig felnőtt felügyelete mellett horgászhat

39.     A fogás bemutatása a halőrnek teljes szereléssel együtt történik.

40.     A horgászat befejezése után a megtartott halat el kell vinni, tilos a tóban tárolni. A halőr ajándék halat csak tanú jelenlétében fogadhat el, ezt az ügyeleti naplóban rögzíteni kell (a tanú is írja alá).

 

IV.   Halvédelmi előírások

 

41.     A drótszák használata tilos.

42.     A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

43.     Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.

44.     A háromágú horog használata tilos.

45.     A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

46.     A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

47.     A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

 

V.   Horgászetikai előírások

 

48.     A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

49.     A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

50.     A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.

51.     Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

52.     Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.

53.     A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.

54.     A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

 

VI.         A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 

55.     A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

56.     A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

a)   köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,

b)   róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,

c)   jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

57.     A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.

58.     A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.

59.     A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése

1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés

1-3 év, de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés

3 hónap-1 év

 

60.     A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

61.     A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

62.     Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

63.     Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

64.     Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

65.     A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

66.     A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

 

VII.     Záró rendelkezések

 

67.     A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

68.     Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

69.     A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

70.     Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

 

Szálka, 2020. december 28.

Horgászegyesület Vezetősége